پروژه مقاوم سازی مترو شیراز با FRP

شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

مقاوم سازی هتل با اسکلت بتنی

تقویت سازه با FRP، میراگر ویسکوز و …

  • شیراز
  • سازه های بتنی, مقاوم سازی با FRP
دریافت اطلاغات بیشتر

تقویت دال سقف با استفاده از نوارهای کربنی از نوع CFRP Laminate به عرض ۵ سانتیمتر و تقویت خمشی تیرهای سقف با استفاده از ۵ عدد نوار الیاف کربن از نوع CFRP Laminate به عرض ۱۰ سانتیمتر انجام گردید. همچنین تقویت برشی تیرها با استفاده از الیاف کربن از نوع CFRP Wrap انجام گردید.

774_orig

ظرفیت باربری سازه سقف ایستگاه مترو احسان واقع در میدان احسان شهر شیراز میبایست پس از تکمیل عملیات اجرایی افزایش داده شود. دلیل این امر درخواست کارفرما برای افزایش باربری سقف ایستگاه ناشی از ترافیک بارهای فوق سنگین بوده است. تقویت دال سقف با استفاده از نوارهای کربنی از نوع CFRP Laminate به عرض ۵ سانتیمتر و تقویت خمشی تیرهای سقف با استفاده از ۵ عدد نوار الیاف کربن از نوع CFRP Laminate به عرض ۱۰ سانتیمتر انجام گردید. همچنین تقویت برشی تیرها با استفاده از الیاف کربن از نوع CFRP Wrap انجام گردید.

عکس های بیشتر از این پروژه