عملکرد تیرهای بتنی مسلح در لایه برشی با لمینتهای NSM CFRP تقویت شده

کارایی روش نصب سطحی نزدیک (‏NSM)‏با ورقه‌های پلیمر مسلح شده با الیاف کربن (‏CFRP)‏برای مقاوم‌سازی برشی تیره‌ای بتون مسلح شده با سطح مقطع T (‏RC)‏توسط تحقیقات تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت. ....