مقاوم سازی ساختمان اداری قوه قضائیه، خیابان سئول، تهران با FRP

شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

مقاوم سازی هتل با اسکلت بتنی

تقویت سازه با FRP، میراگر ویسکوز و …

  • تهران
  • سازه های بتنی, مقاوم سازی با FRP
دریافت اطلاغات بیشتر

 طرح تقویت ارائه شده شامل افزایش ظرفیت خمشی تعدادی از ستون ها و تیرها توسط الیاف  CFRPمی گردید.

740_orig

پس از اجرای 6 طبقه از ساختمان اداری مورد نظر، از طرف کارفرمای پروژه تصمیم به اضافه نمودن یک طبقه به سازه موجود گرفته شد. با توجه به تغییر اعمال شده در طرح اولیه، سازه موجود مورد بازبینی قرار گرفت و نتیجه کنترل حاکی از ضعف تعدادی از تیرها و ستون های سازه اجرا شده بود. طرح تقویت ارائه شده شامل افزایش ظرفیت خمشی تعدادی از ستون ها و تیرها توسط الیاف  CFRPمی گردید.

عکس های بیشتر از این پروژه