مقاوم سازی هتل استقلال با FRP

شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

مقاوم سازی هتل با اسکلت بتنی

تقویت سازه با FRP، میراگر ویسکوز و …

گواهی حسن انجام کار پروژه هتل استقلال

عکس های بیشتر از این پروژه