مقاوم سازی موضعی پارکینگ فرودگاه اصفهان با FRP

شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

مقاوم سازی هتل با اسکلت بتنی

تقویت سازه با FRP، میراگر ویسکوز و …

دریافت اطلاغات بیشتر
705_orig

 تعدادی از تیرهای سازه بتنی پارکینگ فرودگاه اصفهان نیاز به تقویت خمشی داشته و توسط الیاف CFRP در همین راستا تقویت گردیدند.

عکس های بیشتر از این پروژه