مقاوم سازی سیلوهای کارخانه سیمان آباده

شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

مقاوم سازی هتل با اسکلت بتنی

تقویت سازه با FRP، میراگر ویسکوز و …

دریافت اطلاغات بیشتر

کارخانه سیمان آباده دارای ۹ عدد سیلوی بتنی و تعداد زیادی سازه های صنعتی می باشد که پس از ۳۵ سال کارکرد و بارگذاری مداوم، سازه های فوق دچار فرسودگی شده و ترک های متعدد در بخش های مختلف ظاهر گردیده است.

746_orig

کارخانه سیمان آباده دارای ۹ عدد سیلوی بتنی و تعداد زیادی سازه های صنعتی می باشد که پس از ۳۵ سال کارکرد و بارگذاری مداوم، سازه های فوق دچار فرسودگی شده و ترک های متعدد در بخش های مختلف ظاهر گردیده است.

ارزیابی وضع موجود توسط مشاور پروژه (آقای مهندس پورشاهید) مشخص گردید که در صورت ادامه این وضعیت در چند سال آینده می بایست سازه فوق با سازه های جدید جایگزین گردد.

برای رفع این مشکل نوارهای الیاف کربنی (CFRP) در جهت های عمود بر هم بر روی سازه های فوق نصب گردید.

عکس های بیشتر از این پروژه