بام لند نیایش [تصویر]

بام لند نیایش

 

 مطالعات و اجرای طرح بهسازی مرکز تجاری تفریحی بام لند 2

مشخصات پروژه: ساختمان تجاری تفریحی بام لند 2 که به دلیل افزایش یک طبقه در بام ساختمان جهت احداث فودکورت نیاز به تقویت دارد.

کارفرما: بخش خصوصی

روش تقویت: تقویت ستون­ها با سیستم تقویتی CFRP Wrap و Steel Jacketing و تقویت دیوارهای برشی.

: اشتراک گذاری