021 88 88 44 73 تلفن تماس

راهنماها و آئین نامه های تست FRP

لیست زیر نشان دهنده آئین نامه های تست  FRP است که شامل آیین نامه های تست الیاف FRP و میلگردهای FRP می باشد.

 

ISO 10406-1

Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete Test methods — Part 1: FRP bars and grid

 

Fiber-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete Test methods — Part 2: FRP sheets

 

Standard Test Method for Tensile Properties of Fiber Reinforced Polymer Composite Bars  

 

Standard Test Method for Tensile Creep Rupture of Fiber Reinforced Polymer Matrix Composite Bars

 

Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix Composite Materials

 

Standard Test Method for Determining Tensile Properties of Fiber Reinforced Polymer Matrix Composites Used for Strengthening of Civil Structures

 

Standard Test Method for Pull-Off Strength for FRP Bonded to Concrete Substrate

 

Standard Test Method for Transverse Shear Strength of Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composite Bar

 

Method For Determining Apparent Overlap Splice Shear Strength Properties Of Wet Lay-Up Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composites Used For Strengthening Civil Structures

تاریخ بروزرسانی : ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۳۷