021 88 88 44 73 تلفن تماس

مقاوم سازی ساختمان اداری قوه قضائیه، خیابان سئول،تهران:

پس از اجرای 6 طبقه از ساختمان اداری مورد نظر، از طرف کارفرمای پروژه تصمیم به اضافه نمودن یک طبقه به سازه موجود گرفته شد. با توجه به تغییر اعمال شده در طرح اولیه، سازه موجود مورد بازبینی قرار گرفت و نتیجه کنترل حاکی از ضعف تعدادی از تیرها و ستون های سازه اجرا شده بود. طرح تقویت ارائه شده شامل افزایش ظرفیت خمشی تعدادی از ستون ها و تیرها توسط الیاف  CFRPمی گردید.

مقاوم سازی ساختمان اداری قوه قضائیه

  • پروژه مقاوم سازی ساختمان اداری در خیابان سئول با الیاف FRP

  • مقاوم سازی اتصالات ساختمان بتنی با الیاف FRP

  • مقاوم سازی اتصالات ساختمان بتنی با الیاف FRP

  • مقاوم سازی اتصالات ساختمان بتنی با الیاف FRP

  • پروژه مقاوم سازی ساختمان اداری در خیابان سئول با الیاف FRP

  • پروژه مقاوم سازی ساختمان اداری در خیابان سئول با الیاف FRP

Loading