021 88 88 44 73 تلفن تماس

مقاوم سازی پل قم رود - قم:

سازه بتنی برای پوشش رودخانه قم رود با هدف گسترش صحن غربی حرم بر روی ترافیک عبوری ایجاد گردید. همزمان با اجرای بخشی از پروژه، به دلیل تغییر جزئیات بارگذاری تصمیم به تقویت خمشی تیرهای اصلی پل گرفته شد. بر اساس طرح تقویت، تیرهای اصلی پل با استفاده از CFRP Laminat تقویت گردید.

مقاوم سازی پل قم رود

  • مقاوم سازی پل بتنی با FRP (پل قم رود)- نصب ورق FRP

  • مقاوم سازی پل بتنی با FRP (پل قم رود)- نصب ورق FRP

  • مقاوم سازی پل بتنی با FRP (پل قم رود)- نصب ورق FRP

  • مقاوم سازی پل بتنی با FRP (پل قم رود)- نصب ورق FRP

  • مقاوم سازی پل بتنی با FRP (پل قم رود)- نصب ورق FRP

Loading