021 88 88 44 73 تلفن تماس

تقویت دال بتنی پس کشیده در ساختمان مسکونی خیابان الف-تهران

درساختمان مسکونی واقع در خیابان الف، دال های بتنی پس کشیده دارای خیز بیش از حد مجاز بوده و جهت جلوگیری از ادامه خیز تصمیم به مقاوم سازی آنها گرفته شد.  دال های دهانه بزرگتر در 3 طبقه پایینی ساختمان توسط نوارهای الیاف CFRP تقویت شدند تا از ایجاد خیز بیشتر در آنها جلوگیری بعمل آید.


 

مقاوم سازی ساختمان بتنی پارک وی

  • مقاوم سازی دال پیش تنیده با الیاف  CFRP- پروژه پارک وی

  • مقاوم سازی دال بتنی پیش تنیده با FRP پروژه پارک وی

  • مقاوم سازی دال بتنی پیش تنیده با FRP پروژه پارک وی

  • مقاوم سازی دال بتنی پیش تنیده با FRP پروژه پارک وی

  • مقاوم سازی دال بتنی پیش تنیده با FRP پروژه پارک وی

Loading