021 88 88 44 73 تلفن تماس

پروژه مقاوم سازی سیلوهای گندم نکا

سیلوهای بتنی گندم شهرستان نکا در حدود سال 1360 احداث شده اند. در سالهای اخیر در نقاط مختلف سیلوهای بتنی ترک هایی پدیدار شده و در یک نقطه پیشرفت ترک به حدی بوده که منجر به نفوذ آب به داخل سیلو شده بود.

اقدامات انجام گرفته در زمینه ترمیم و تقویت موضعی ترک ها شامل موارد زیر بوده است:

- باز کردن محل ترک و بررسی وضعیت آن

-زدودن بتن های سست در محدوده اطراف ترک

- بررسی وضعیت میلگردها از نظر خوردگی و کمبود مقطع آنها

-ترمیم ترک توسط رزین اپوکسی

- زیرسازی سطح برای نصب الیاف کربن

-نصب الیاف کربن بصورت تسمه های CFRP Laminate در جهت طولی ترک برای جبران کمبود ظرفیت کششی میلگردها

-نصب الیاف کربن بصورت CFRP Wrap در جهت عرضی ترک برای تامین یکپارچگی سازه در محل ترک

- هم رنگ کردن بخش ترمیم شده با سایر نقاط سازه

پروژه مقاوم سازی سیلوهای گندم نکا

 • مقاوم سازی سیلوی گندم نکا با الیاف FRP

 • مقاوم سازی سیلوی گندم نکا با الیاف FRP

 • مقاوم سازی سیلوی گندم نکا با الیاف FRP

 • آماده سازی سیلوی گندم نکا برای نصب الیاف FRP

 • آماده سازی سیلوی گندم نکا برای نصب الیاف FRP

 • نمایی از سیلوی گندم نکا در پروژه مقاوم سازی با الیاف FRP

 • نصب الیاف FRP بر روی سیلوی گندم نکا

 • نصب الیاف FRP بر روی سیلوی گندم نکا

 • نصب الیاف FRP بر روی سیلوی گندم نکا

 • نصب الیاف FRP بر روی سیلوی گندم نکا

 • نصب الیاف FRP بر روی سیلوی گندم نکا

 • نصب الیاف FRP بر روی سیلوی گندم نکا

 • نصب الیاف FRP بر روی سیلوی گندم نکا

 • نصب الیاف FRP بر روی سیلوی گندم نکا

 • نصب الیاف FRP بر روی سیلوی گندم نکا

 • پروژه مقاوم سازی سیلوی گندم نکا با الیاف FRP

 • پروژه مقاوم سازی سیلوی گندم نکا با الیاف FRP

 • مراحل مقدمات و آماده سازی برای مقاوم سازی سیلوی گندم نکا

Loading