021 88 88 44 73 تلفن تماس

پروژه مقاوم سازی مصلی بزرگ تهران

مصلی بزرگ تهران با زیر بنای 140,000 متر مربع (ساختمان های موجود) بزرگترین مصلی کشور می باشد. سازه موجود بر اساس ویرایش های ابتدایی آیین نامه زلزله طراحی شده بود که بر اساس ویرایش جدید نیاز به تقویت و بویژه در بخش ستون ها داشته است.

ستونها عمدتا به روش ژاکت فولادی(Steel  Jacketing)   تقویت شده اند. برای اجرای این روش بیش از 100,000 مورد سوراخکاری و کاشت انکر بولت و میلگرد انجام شده است. برای این منظور ابتدا تمامی ستون ها توسط دستگاه های دقیق اسکن شده و قبل از عملیات سوراخ کاری آرایش آرماتورها مشخص شده است.

پروژه مقاوم سازی مصلی بزرگ تهران

 • کاشت بولت و نصب ژاکت فولادی بر روی ستون های بتنی

 • کاشت بولت و نصب ژاکت فولادی بر روی ستون های بتنی

 • کاشت بولت و نصب ژاکت فولادی بر روی ستون های بتنی

 • کاشت بولت و نصب ژاکت فولادی بر روی ستون های بتنی

 • کاشت بولت و نصب ژاکت فولادی بر روی ستون های بتنی

 • کاشت بولت و نصب ژاکت فولادی بر روی ستون های بتنی

 • کاشت بولت و نصب ژاکت فولادی بر روی ستون های بتنی

 • کاشت بولت و نصب ژاکت فولادی بر روی ستون های بتنی

 • کاشت بولت و نصب ژاکت فولادی بر روی ستون های بتنی

 • کاشت بولت و نصب ژاکت فولادی بر روی ستون های بتنی

 • نمایی از مصلی بزرگ تهران در حین مقاوم سازی

 • نمایی از مصلی بزرگ تهران در حین مقاوم سازی

 • مقاوم سازی ساختمان مصلی بزرگ تهران

Loading