021 88 88 44 73 تلفن تماس

مقاوم سازی مرکز تجاری خلیج فارس-شیراز :

این ساختمان واقع در شیراز، با زیربنای 500,000 متر مربع بزرگترین مجتمع تجاری ایران می باشد. در بخشی از این ساختمان به دلیل تغییر کاربری میبایستی تعدادی از تیرها و ستون ها بصورت موضعی تقویت می گردید. برای تقویت ستون ها به روش دورپیچی کردن (Column Wrapping) و برای تقویت خمشی تیرها از الیاف کربن بصورت CFRP Laminate استفاده گردید.

مقاوم سازی مجتمع تجاری خلیج فارس

 • تقویت ستون بتنی با الیاف FRP، نصب الیاف FRP

 • تقویت ستون بتنی با FRP (مرکز تجاری خلیج فارس-شیراز)

 • تقویت تیر بتنی با FRP (مرکز تجاری خلیج فارس-شیراز)

 • تقویت دال بتنی با FRP (مرکز تجاری خلیج فارس-شیراز)

 • تقویت دال بتنی با FRP (مرکز تجاری خلیج فارس-شیراز)

 • تقویت ستون بتنی با FRP (مرکز تجاری خلیج فارس-شیراز)

 • تقویت دال بتنی با FRP (مرکز تجاری خلیج فارس-شیراز)

 • نصب الیاف CFRP برای مقاوم سازی ستون بتنی

 • آماده کردن ورق FRP برای مقاوم سازی ساختمان

 • حفر گمانه از اعضای ساختمان مرکز تجاری خلیج فارس

 • برش الیاف کربن CFRP_پروژه مرکز تجاری خلیج فارس

 • کاشت بولت و نصب ورق فولادی بر روی ساختمان بتنی بر روی ساختمان مرکز تجاری خلیج فارس

Loading