021 88 88 44 73 تلفن تماس

مقاوم سازی موضعی پارکینگ فرودگاه اصفهان:

 تعدادی از تیرهای سازه بتنی پارکینگ فرودگاه اصفهان نیاز به تقویت خمشی داشته و توسط الیاف CFRP در همین راستا تقویت گردیدند.

مقاوم سازی فرودگاه اصفهان

  • مقاوم سازی ساختمان بتنی پارکینگ طبقاتی فرودگاه اصفهان

  • مقاوم سازی ساختمان بتنی پارکینگ طبقاتی فرودگاه اصفهان

  • مقاوم سازی ساختمان بتنی پارکینگ طبقاتی فرودگاه اصفهان

  • مقاوم سازی ساختمان بتنی پارکینگ طبقاتی فرودگاه اصفهان

  • مقاوم سازی ساختمان بتنی پارکینگ طبقاتی فرودگاه اصفهان

  • مقاوم سازی ساختمان بتنی پارکینگ طبقاتی فرودگاه اصفهان

Loading