021 88 88 44 73 تلفن تماس

مقاوم سازی ساختمان مسکونی - بزرگراه اشرفی اصفهانی:

تقویت و کنترل خیز دال پیش تنیده توسط CFRP  Laminate :

قسمتی از دال ساختمان مسکونی واقع در اتوبان اشرفی اصفهانی دارای خیز بیشتر از حد مجاز بوده که طرح پیشنهادی جهت کاهش خیز موجود، استفاده از جک های هیدرولیک برای بالا بردن دال و نصب  FRP Laminate  در زیر دال می باشد. در این روش نوارهای  FRP پس از برداشتن جک ها بصورت پیش تنیده در آمده و خیز دال را کاهش می دهد. در این پروژه خیز دال ها به نصف خیز اولیه کاهش یافت. این روش برای اولین بار جهت کاهش خیز دال های پیش تنیده و توسط شرکت رادیاب انجام گرفته است.

مقاوم سازی ساختمان مسکونی اشرفی اصفهانی

 • مقاوم سازی دال بتنی ساختمان اشرفی اصفهانی- تهران

 • مقاوم سازی دال بتنی ساختمان اشرفی اصفهانی- تهران

 • مقاوم سازی دال بتنی ساختمان اشرفی اصفهانی- تهران

 • مقاوم سازی دال بتنی ساختمان اشرفی اصفهانی- تهران

 • مقاوم سازی دال بتنی ساختمان اشرفی اصفهانی- تهران

 • مقاوم سازی دال بتنی ساختمان اشرفی اصفهانی- تهران

 • مقاوم سازی دال بتنی ساختمان اشرفی اصفهانی- تهران

 • مقاوم سازی دال بتنی ساختمان اشرفی اصفهانی- تهران

 • مقاوم سازی دال بتنی ساختمان اشرفی اصفهانی- تهران

 • مقاوم سازی دال بتنی ساختمان اشرفی اصفهانی- تهران

 • مقاوم سازی دال بتنی ساختمان اشرفی اصفهانی- تهران

 • مقاوم سازی دال بتنی ساختمان اشرفی اصفهانی- تهران

Loading