021 88 88 44 73 تلفن تماس

مقاوم سازی سیلوهای کارخانه سیمان آباده

کارخانه سیمان آباده دارای 9 عدد سیلوی بتنی و تعداد زیادی سازه های صنعتی می باشد که پس از 35 سال کارکرد و بارگذاری مداوم، سازه های فوق دچار فرسودگی شده و ترک های متعدد در بخش های مختلف ظاهر گردیده است.

ارزیابی وضع موجود توسط مشاور پروژه (آقای مهندس پورشاهید) مشخص گردید که در صورت ادامه این وضعیت در چند سال آینده می بایست سازه فوق با سازه های جدید جایگزین گردد.

برای رفع این مشکل نوارهای الیاف کربنی (CFRP) در جهت های عمود بر هم بر روی سازه های فوق نصب گردید.

مقاوم سازی سیلوهای کارخانه سیمان آباده

 • مقاوم سازی سیلوی کارخانه سیمان آباده با FRP، مقاوم سازی سیلو با FRP

 • مقاوم سازی سیلوی کارخانه سیمان آباده با FRP، مقاوم سازی سیلو با FRP

 • مقاوم سازی سیلوی کارخانه سیمان آباده با FRP، مقاوم سازی سیلو با FRP

 • مقاوم سازی سیلوی کارخانه سیمان آباده با FRP، مقاوم سازی سیلو با FRP

 • مقاوم سازی سیلوی کارخانه سیمان آباده با FRP، مقاوم سازی سیلو با FRP

 • مقاوم سازی سیلوی کارخانه سیمان آباده با FRP، مقاوم سازی سیلو با FRP

 • نصب الیاف CFRP برای مقاوم سازی سیلوی کارخانه سیمان آباده، مقاوم سازی با FRP

 • مقاوم سازی سیلوی کارخانه سیمان آباده پروژه مقاوم سازی با الیاف FRP، مقاوم سازی سیلوی کارخانه سیمان آباده با FRP، مقاوم سازی سیلو با FRP

 • مقاوم سازی سیلوی کارخانه سیمان آباده پروژه مقاوم سازی با الیاف FRP، مقاوم سازی سیلوی کارخانه سیمان آباده با FRP، مقاوم سازی سیلو با FRP

 • تست Pull off الیاف FRP به منظور کنترل کیفیت سیستم کامپوزیت FRP

 • تست Pull off الیاف FRP به منظور کنترل کیفیت سیستم کامپوزیت FRP

 • مراحل مقدمات و آماده سازی برای مقاوم سازی سیلوی کارخانه سیمان آباده با الیاف FRP

 • مقاوم سازی سیلوی کارخانه سیمان آباده با الیاف FRP، مقاوم سازی با FRP

 • مقاوم سازی سیلوی کارخانه سیمان آباده با الیاف FRP، مقاوم سازی با FRP

 • تست Pull off الیاف FRP به منظور کنترل کیفیت سیستم کامپوزیت FRP

 • مقاوم سازی سیلوی کارخانه سیمان آباده با الیاف FRP، مقاوم سازی سیلو با FRP

 • مقاوم سازی سیلو با FRP، نمایی از سیلوی کارخانه سیمان آباده

 • مقاوم سازی سیلو با FRP، مقاوم سازی سیلوی کارخانه سیمان آباده با الیاف FRP

Loading