پروژه مقاوم سازی سیلوهای گندم نکا با FRP

شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

مقاوم سازی هتل با اسکلت بتنی

تقویت سازه با FRP، میراگر ویسکوز و …

دریافت اطلاغات بیشتر

سیلوهای بتنی گندم شهرستان نکا در حدود سال 1360 احداث شده اند. در سالهای اخیر در نقاط مختلف سیلوهای بتنی ترک هایی پدیدار شده و در یک نقطه پیشرفت ترک به حدی بوده که منجر به نفوذ آب به داخل سیلو شده بود.

722_orig

سیلوهای بتنی گندم شهرستان نکا در حدود سال 1360 احداث شده اند. در سالهای اخیر در نقاط مختلف سیلوهای بتنی ترک هایی پدیدار شده و در یک نقطه پیشرفت ترک به حدی بوده که منجر به نفوذ آب به داخل سیلو شده بود.

اقدامات انجام گرفته در زمینه ترمیم و تقویت موضعی ترک ها شامل موارد زیر بوده است:

– باز کردن محل ترک و بررسی وضعیت آن

-زدودن بتن های سست در محدوده اطراف ترک

– بررسی وضعیت میلگردها از نظر خوردگی و کمبود مقطع آنها

-ترمیم ترک توسط رزین اپوکسی

– زیرسازی سطح برای نصب الیاف کربن

-نصب الیاف کربن بصورت تسمه های CFRP Laminate در جهت طولی ترک برای جبران کمبود ظرفیت کششی میلگردها

-نصب الیاف کربن بصورت CFRP Wrap در جهت عرضی ترک برای تامین یکپارچگی سازه در محل ترک

– هم رنگ کردن بخش ترمیم شده با سایر نقاط سازه

عکس های بیشتر از این پروژه