FEMA 547

متاسفانه ساختمان های موجود در کشور اکثرا در مقابل زلزله دارای نقصان رفتاری بود و بدون شک ایمنی آن ها در این زمینه رد شده می باشد. در سال های اخیر خوشبختانه آیین نامه ها و راهنماهای مناسبی جهت...