021 88 88 44 73 تلفن تماس

مقاوم سازی بتن با FRP

با استفاده از الیاف یا همان پارچه FRP بتن دورپیچ شده بدین ترتیب مقاومت بتن افزایش داشته است.