021 88 88 44 73 تلفن تماس

ویدئویی از فنر با جنس SMA

مصالح حافظه دار شکلی پس از تغییر شکل در فاز پایدار به فاز غیر پایداری وارد می شوند که در صورت تحریک از جمله دادن گرما به شکل اولیه شان باز می گردند.