021 88 88 44 73 تلفن تماس

Externally bonded reinforcement vs Near surface Mounted method

امروزه روش مقاوم سازی با نوار FRP که بر روی سطح عضو (EBR) انجام می شود مرسوم و شناخته شده می باشد. ولی مهندسین همواره به دنبال پاسخ مناسب برای صورت مساله های مختلف هستند، به عبارتی دیگر برای رفع مسائل متفاوت روش های متفاوتی را مورد بررسی قرار می دهند. مقاوم سازی با روش Near Surface Mounted  یا به اختصار NSM روشی جدید است که پاسخی برای رفع بعضی از این مشکلات می باشد. در این روش شکاف هایی در سطح عضو ایجاد و نوار یا میلگرد FRP داخل عضو به وسیله چسب اپوکسی نصب می شود. حفر FRP  در داخل عضو موجب افزایش چسبندگی در اتصال FRP به عضو می شود. به طوریکه کرنش نهایی قابل تحمل سیستم FRP از 5 تا 7 درمیل به 12 درمیل افزایش می یابد. 

 

NSM
مقاوم سازی به روش NSM
مقاوم سازی تیر بتنی با FRP، مقاوم سازی با الیاف کربن
مقاوم سازی به روش EBR

 

 

چرا از روش NSM استفاده کنیم؟
مزایا:

- موثر بودن این روش نسبت به روش EBR

- عدم نیاز به فراگیری روش اجرا

- حل مشکل نیاز به آماده سازی سطح کار

- کاهش در معرض قرارگیری FRP (قرار گرفتن در شکاف)

- بهبود عملکرد در حین قرار گرفتن در معرض آتش سوزی

- قابل بازبینی بودن مشخصات FRP قبل از نصب

معایب:

- حفر شکاف در سطوح سقف (رو به بالا) ممکن است بسیار دشوار باشد.

- کنترل کیفیت در کارگاه به آسانی روش EBR نیست.


- نیاز به مقدار پوشش بتن کافی دارد.
چرا از روش EBR استفاده کنیم؟
مزایا:

- آماده سازی سطح ممکن است از حفر شکاف در عضو آسان تر باشد.

- در سطوح سقف (رو به بالا) آماده سازی و نصب این روش بسیار آسان تر است.

- می توان با روش Wet Lay-up هندسه های مختلفی را ایجاد کرد.

- روش کنترل کیفیت با آزمایش Pull-off به راحتی ممکن است.

معایب:

- برای اجرای روش Wet Lay-up نیاز به آموزش های ویژه وجود دارد.

- میزان کیفیت نهایی کار به شدت به آماده سازی سطح وابسته است.
- در این روش از مقاوم سازی معمولا عملکرد با از دست رفتن پیوستگی از دست می رود.
- در روش Wet Lay-up میزان مشخصات در مقایسه با صفحات پیش سخت شده بسیار متغیر است.
- بیشتر در معرض آتش سوزی و ازمحلال های فیزیکی قرار می گیرند.