021 88 88 44 73 تلفن تماس

پروژه مقاوم سازی مترو شیراز

ظرفیت باربری سازه سقف ایستگاه مترو احسان واقع در میدان احسان شهر شیراز میبایست پس از تکمیل عملیات اجرایی افزایش داده شود. دلیل این امر درخواست کارفرما برای افزایش باربری سقف ایستگاه ناشی از ترافیک بارهای فوق سنگین بوده است. تقویت دال سقف با استفاده از نوارهای کربنی از نوع CFRP Laminate به عرض 5 سانتیمتر و تقویت خمشی تیرهای سقف با استفاده از 5 عدد نوار الیاف کربن از نوع CFRP Laminate به عرض 10 سانتیمتر انجام گردید. همچنین تقویت برشی تیرها با استفاده از الیاف کربن از نوع CFRP Wrap انجام گردید.

پروژه مقاوم سازی مترو شیراز

  • مقاوم سازی دال بتنی با FRP، ورق FRP، ساختمان متروی شیراز

  • مقاوم سازی دال بتنی با FRP، ورق FRP، ساختمان متروی شیراز

  • مقاوم سازی دال بتنی با FRP، ورق FRP، ساختمان متروی شیراز

  • مقاوم سازی دال بتنی با FRP، ورق FRP، ساختمان متروی شیراز

  • مقاوم سازی دال بتنی با FRP، ورق FRP، ساختمان متروی شیراز

  • مقاوم سازی دال بتنی با FRP، ورق FRP، ساختمان متروی شیراز

  • مقاوم سازی دال بتنی با FRP، ورق FRP، ساختمان متروی شیراز

  • مقاوم سازی دال بتنی با FRP، ورق FRP، ساختمان متروی شیراز

  • مقاوم سازی دال بتنی با FRP، ورق FRP، ساختمان متروی شیراز

  • مقاوم سازی دال بتنی با FRP، ورق FRP، ساختمان متروی شیراز

Loading